แต่งหน้าเจ้าสาว

 แต่งหน้าเจ้าสาว

แต่งหน้าทำผมเจ้าบ่าว และเจ้าสาว : ช่างแต่งหน้า + ช่างทำผม พร้อมดอกไม้ประดับผม

สำหรับเขตกรุงเทพฯ

รอบละ 150,000 บาท*

*ราคารวมดูแลผิวหน้าก่อนวันงาน + ช่างภาพ ช่างวิดีโอสำหรับเบื้องหลัง และภายในงาน

สำหรับจังหวัดอื่นๆ กรุณาสอบถาม

สำหรับเขตปริมณฑล นนทบุรี ,สมุทรปรากร, ปทุมธานี, สมุทรสาคร, นครปฐม ค่าบริการกรุณาโทรสอบถาม **Richmond Stylish Convention Hotel, Impact Arena Muang Thongtaniใช้อัตราค่าบริการเดียวกับกรุงเทพฯ Option

รายละเอียดการมัดจำเพื่อจองคิว

1 . ลูกค้ากรุณาวางมัดจำก่อน 50%

2. เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งการโอนทันที โดยระบุชื่อ วันนัดหมาย จำนวนเงิน และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้สะดวก ( กรุณาระบุวันที่จองไว้ที่หัวข้อของ e-mail เช่น แจ้งการโอนมัดจำ วันที่… เป็นต้น )

3. หากลูกค้ามิได้ปฏิบัติตามข้อที่ 1 และ 2 ถือว่าการมัดจำเพื่อจองคิวยังไม่สมบูรณ์ ถือเสมือนยังมิได้มีการจองคิว

4. กรุณาเก็บหลักฐานการโอนไว้ยืนยันอีกครั้งในวันใช้บริการ

5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้ใช้บริการ และรูปแบบการใช้บริการ หากเปลี่ยนถือเป็นการขอยกเลิก

6. หากทางลูกค้าเป็นผู้ขอยกเลิก หรือขอเลื่อนคิวงาน จะไม่มีการคืนเงินมัดจำให้คืนแด่ลูกค้าทุกกรณี